Всі товари виготовлені в Україні. Весь прибуток сервісу передається на потреби ЗСУ.

Правила та умови

Визначення

ШАНА – інтернет-магазин та сервіс генерації текстів, доступ до якого здійснюється через web-сайт, що має адресу в мережi Інтернет shana.gift (Сайт), що дозволяє зареєстрованим Покупцям здійснювати покупки на умовах, викладених в данiй офертi та на окремих сторінках (розділах) Сайту.

Адмiнiстратор – ФОП Ященко Сергій Олександрович, який є власником Сайту, що встановлює єдинi правила розмiщення та продажу Товарiв в iнтернет-магазинi ШАНА.

Покупець – фізична особа, яка досягла 18-рiчного вiку i має повної дiєздатнiсть, яка зареєструвалася для цiлей придбання Товарiв в iнтернет-магазинi ШАНА.

Товар – матерiальний об’єкт, запропонований до придбання Продавцем, iз зазначенням цiни, назви, опису, характеристик та iнформацiї про його доступнiсть.

Замовлення – вiдповiдним чином оформлений i розмiщений запит Покупця (заповненi вiдповiднi поля в роздiлi «Замовлення»), на продаж i доставку за вказаною Покупцем адресою з обраного перелiку Товару, iз зазначенням його кiлькостi та періодичності доставки, прийнятий Продавцем.

Підписка – Обрана та оформлена періодичність доставки товару, узгоджена між Покупцем та Продавцем

Реєстрація

Для того, щоб здійснювати покупки в iнтернет-магазинi ШАНА(shana.gift), необхiдно пройти реєстрацію: заповнити реєстраційну форму.

Зареєструвавшись, Покупець тим самим гарантує, що зазначенi ним данi (П.І.Б., мобiльний телефон, e-mail та iн.) є правдивими, а також погоджується на передачу Адмiнiстратору своїх персональних даних, їх обробку, зберiгання i використання, в тому числi третiми особами, якi залучаються для виконання умов даної оферти.

Порядок оформлення замовлення

Для оформлення Замовлення Покупець обирає Товар, його кiлькiсть, а також періодичність його доставки i вiдправляє заявку Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення».

Оформлюючи i направляючи Замовлення до виконання, Покупець тим самим пiдтверджує, що:

  • вiн згоден з усiма умовами, викладеними в данiй Публiчнiй офертi, i беззастережно їх приймає;
  • вiн ознайомився з iнформацiєю про товар, наявностi (вiдсутностi) преференцiй, знижок, особливих умов оплати i / або доставки та iн., отримав її в обсязi, достатньому для здiйснення покупки;
  • всi дiї, якi їм будуть здiйсненi, не суперечитимуть умовам даної Публiчної оферти;

Пiсля отримання Замовлення вiд Покупця Адмiнiстратор здiйснює його обробку i направляє пiдтвердження на електронну пошту, або СМС на номер телефону: номер замовлення, замовленi товари, цiну, суму замовлення, періодичність та особливостi доставки; на номер мобiльного телефону: номер замовлення i суму замовлення.

Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договiр купiвлi-продажу мiж Покупцем i Продавцем – укладеним, пiсля отримання Покупцем електронного повiдомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрацiї, або СМС на номер телефону за пiдтвердженням факту прийняття Замовлення.

Продавець має право вiдхилити Замовлення в разi фактичної вiдсутностi Товару на складi, шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну пошту, СМС на мобiльний телефон або в режимi телефонних переговорiв. В такому випадку права i обов’язки Сторiн, пов’язанi з продажем, доставкою i передачею замовленого Товару Покупцю i оплатою його Продавцю передбаченi цiєю офертою, припиняються, а вартiсть Товару, оплачена Покупцем банкiвською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

Продавець докладає максимум зусиль для надання iнформацiї про товар якомога точнiше. Однак в силу технiчних причин не виключенi ситуацiї, при яких iнформацiя може мiстити неточностi або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змiнювати або оновлювати iнформацiю про Товари в будь-який час.

Враховуючи специфiку вiзуального вiдображення рiзних Товарiв на екранi монiтора (екранi мобiльного пристрою), деякi кольори можуть незначно вiдрiзнятися вiд кольорiв реальних зразкiв. Конкретний екземпляр Товару який отримує Покупець, може вiдрiзнятися (за формою, кольоровою гамою, розмiром, iндивiдуальним особливостям) вiд зображення окремої товарної позицiї на сайтi.

Ціни та умови оплати товару

Цiна Товару вказується в українськiй гривнi, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця i не включає вартостi доставки.

Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змiнювати цiни запропонованих до придбання Товарiв для оформлення нових підписок. Для вже оформлених Підписок Продавець повідомляє дійсні ціни не підніше ніж за 2 дні до наступного замовлення, після чого, зміна ціни на товари в даній доставці не допускається.

Покупець може здiйснити оплату замовленого Товару:

  • банкiвською картою Visa або MasterCard на Сайтi в момент оформлення Замовлення;
  • перерахувавши готiвковi грошовi кошти безпосередньо перед отриманням Товару, на банкiвський рахунок Продавця, самостiйно або через уповноважену особу.

У разi виявлення зловживань з боку Покупця правами, наданими йому як споживачевi законодавством та умовами даної Публiчної оферти (замовлення товарiв в обсягах, що перевищують розумнi потреби споживача, вiдсоток скасувань, вiдмов i повернень, що перевищує розумний), Продавець має право обмежити Покупця в способах оплати Товару i вимагати виключно передоплату банкiвською картою в момент оформлення Замовлень.

Товар, на момент його передачi, повинен бути повнiстю оплачений Покупцем.

Порядок передачі товару

Доставка здiйснюється по всiй територiї України у населенних пунктах, де працює логістична компанія “Нова Пошта”, а також у будь-якоу країну світу (окрім Росії та Білорусі), до якої працює доставка “Укрпошти”.

При доставці по Україні, відправлення товару здійснюється на відділення “Нової пошти”. У випадку міжнарождної доставки, товар надсилається на адресу отримувача.

З метою забезпечення оптимальних умов доставки Адмiнiстратор автоматизовано формує Замовлення, аналiзуючи кiлькiсть Товарiв, доданих Покупцем у кошик, їх види, категорiї, вартiсть та iншi характеристики.

Кiлькiсть i вартiсть доставки сформованих Адмiнiстратором Замовлень вiдображається при завершеннi оформлення / пiдтвердженням Покупцем покупки Товарiв.

Вартiсть доставки Замовлення визначається вiдповiдно до таких тарифiв:

  • по Україні – 60 грн,
  • за кордон – 350 грн.

Для товарів категорій Листівка, Листівка+дрібничка та Листівка+подарунок доставка у будь-яку точку світу є безкоштовною.

Доставка першого Замовлення здiйснюється обраним Покупцем способом, орiєнтовно в термiн вiд 3 календарних днiв з моменту його оформлення. Термiн починає вiдлiк з моменту пiдтвердження Замовлення, i до моменту передачi Товару логiстичнiй компанiї для доставки Покупцевi. Термiни доставки Замовлення логістичними службами “Нова пошта” та “Укрпошта” знаходяться поза межами впливу i котроля Продавцем. Продавець передає замовлення логiстичнiй компанiї для доставки Покупцевi, отримує згенерований номер накладної, який направляє Покупцю для здiйснення останнiм монiторингу статусу Замовлення. Покупець самостiйно контролює час надходження відправлення.

Продавець докладає всiх зусиль для дотримання зазначених їм орiєнтовних термiнiв доставки. Затримки доставки можливi внаслiдок непередбачених обставин, якi перебувають поза контролем Продавця.

Право власностi на Товар та пов’язанi з ним ризики переходять вiд Продавця Покупцевi в момент передачi Товару. Пiдтвердженням переходу права власностi на Товар служить пiдпис Покупця в накладнiй (квитанцiї, реєстр доставки i т.п.), виданої курьєром або службою доставки.

Покупець має право порушити цiлiснiсть упаковки Товару, а також розпорядитися Товаром будь-яким iншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановленi Публiчною офертою обмеження, тiльки пiсля його повної оплати. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачiв» щодо повернення Товару неналежної якостi.

“Підвішені” товари

Покупець має можливість придбати товари категорій Листівка, Листівка+дрібничка та Листівка+подарунок у розділі “Підвішені подяки“, не вказуючи при цьому адресу отримувача. Тим самим він дає можливість оформити замовлення на цей товар іншій людині, не сплачуючи за нього. Такі товари можуть бути відправлені тільки в певні країни, а саме: у будь-яку країну ЄС, Великобританію, Швейцарію, Норвегію, Туреччину, США чи Канаду.

Особливості повернення товару неналежної якості

Повернення Товару неналежної якостi здiйснюється протягом гарантiйного термiну в порядку та в термiни, встановленi законодавством, i / або зазначенi Продавцем / Виробником при наданнi iнформацiї про товар, а також в супровiдних документах на Товар.

У разi виявлення протягом гарантiйного строку недолiкiв (iстотних недолiкiв) повернутого Товару, якi виникли з вини виробника Товару або через його фальсифiкацiю, пiдтверджених при необхiдностi висновком експертизи, Продавець, в порядку i в термiни, встановленi законодавством, i з урахуванням обов’язкових для сторiн умов даної Публiчної оферти, повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму.

Вимоги Покупця повиннi бути пред’явленi шляхом надсилання електронного звернення на поштову скриньку:  [email protected]

Вимоги Покупця не пiдлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти Товару виникли внаслiдок порушення Покупцем правил зберiгання, термiнiв прийняття вiд логiстичної компанiї, або умов повернення.

Вимоги Покупця повиннi бути розглянутi протягом 5 робочих днiв з моменту їх отримання.

Компенсація вартості поверненного товару

Грошi повертаються Покупцевi пiсля отримання Товару та обробки Продавцем належним чином заповненого Покупцем електронного звернення.

Грошi повертаються на банкiвську карту, що належить Покупцевi. Покупець повинен переконатися, що банкiвська карта збережена в його Профiлi до здiйснення повернення Товару.

Термiн повернення грошей становить вiд декiлькох годин до 3 банкiвських днiв.

Інші умови

Всi правила i умови здiйснення / виконання окремих дiй / операцiй, розмiщенi у вiдповiдних роздiлах Сайту, є невiд’ємними частинами (додатками) даної Публiчної оферти, що встановлює взаємнi права та обов’язки Сторiн. Продаж Товару регулюється також Законами України «Про електронну комерцiю», «Про захист прав споживачiв», Правилами продажу товарiв на замовлення та поза торговельними або офiсними примiщеннями та iншими законодавчими актами в частинi, що не суперечить специфiцi електронної комерцiї.

Адмiнiстратор має право без попереднього повiдомлення вносити змiни в текст даної Публiчної оферти i / або Додаткiв. Змiни в Публiчну оферту вступають в силу пiсля їх публiкацiї i застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого пiсля їх публiкацiї.

Продавець (Адмiнiстратор) i Покупець пiдтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв’язку (SMS, MMS), Telegram, Viber, мобiльних додаткiв, оголошень i / або повiдомлень. Покупець погоджується, що всi повiдомлення, данi або iнша iнформацiя, що надається в електронному виглядi, мають юридичну силу i прирiвнюються до документiв, складених в письмовiй формi.

Адмiнiстратор залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливостi замовляти i купувати Товари), звертатися з вiдповiдними заявами в правоохороннi органи i передавати їм данi такого Покупця в разi, якщо будь-якi дiї Покупця, на думку Адмiнiстратора, мають ознаки зловживання, шахрайства та / або можуть завдати шкоди iнтересам iнших покупцiв i / або третiх осiб.